อาจารย์หมอตุ๊ก

ผศ. สพ.ญ. ดร. จันทร์จิรา ภวภูตานนท์

DVM, M.S., Ph.D. Dip., Thai Board of Theriogenology
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

ผู้เชียวชาญทางด้านระบบสืบพันธุ์ในสุนัขและแมว การจัดการการผสมพันธุ์ การวางแผนการผสม หาวันตกไข่ โรคทางระบบสืบพันธุ์ และด้านพันธุศาสตร์ โรคทางพันธุกรรมในสัตว์

ความถนัดเฉพาะทาง

ระบบสืบพันธุ์

ประเภทสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้คำแนะนำได้

สุนัขและแมว
Top