เงื่อนไขและข้อกำหนด

บทนำ การเข้าใช้เว็บไซต์ OSDCO.net ของท่านนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีขึ้น เพื่อส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ โดยกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ ระหว่างสมาชิกกับบริษัท และขั้นตอนสำหรับการใช้บริการของสมาชิก การที่คุณใช้เว็บไซต์ OSDCO.net นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ม หรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในการใช้งานได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผล เมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวบนเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในการใช้งานเป็นประจำ สำหรับการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้ หลังการการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในการใช้งาน ถือว่าคุณยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

การใช้งานเว็บไซต์ เราอนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์ OSDCO.net นี้ได้ โดยท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ OSDCO.net เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีจุดประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การส่ง หรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้เป็นของแต่ละโพสต์โดยแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความคิดเห็นของเว็บไซต์แต่อย่างใด

การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิก หรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งคุณจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่าน ระบุบัญชีอื่นที่ปลอดภัย และมีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่าน หรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากคุณไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของคุณที่สอดคล้องกับส่วนนี้

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนคุณยินยอมที่จะได้รับอีเมลส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ ซึ่งคุณก็สามารถเลือกที่จะไม่รับ เช่น อีเมลส่งเสริมการขายได้ โดยการคลิกลิงก์ ที่ด้านล่างของอีเมลส่งเสริมการขายนั้น ๆ

การกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ และ/หรือให้ไว้กับเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำถาม, รีวิว, ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รวมเรียกว่า "ส่งมอบ") จะกลายเป็นข้อมูลของทางบริษัทเราแต่เพียงผู้เดียว และข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะต้องไม่ถูกส่งกลับไปยังคุณ และเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรา คุณจะยินยอมให้เราสามารถใช้ชื่อบัญชีที่คุณส่งในการเชื่อมต่อกับความคิดเห็นดังกล่าว แสดงความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่น ๆ ได้ทันที และท่านจะต้องไม่ใช้ e-mail address เท็จ หรือหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด และทางเราจะไม่ลบหรือแก้ไขสิ่งส่งมอบโดยท่านได้ทั้งนั้น

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัท ไม่ว่าจะจดทะเบียน หรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟฟิก, ซอฟต์แวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียงและการคัดสรรและการจัดเรียง และรวมถึงซอฟต์แวร์ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม

กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย

การเลิกใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข หรือสั่งเพิกถอนการใด หรือทั้งหมดของสิทธิ์ของคุณที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้้นสุดของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานในเว็บไซต์เราทั้งหมด และการใช้เว็บไซต์ในทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ตามกฎหมายและข้อผูกพัน ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก คุณยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ หรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใด ๆ หรือเลิกจ้าง หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์ หรือไม่พอใจกับเงื่อนไขใด ๆ ตามเงื่อนไข และกฎกติกา นโยบาย แนวทาง คุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดการใช้งานเว็บไซต์เราโดยทันที

Top