อาจารย์หมอซัน

อ.น.สพ. ถิรวุฒิ คงตาทราย

DVM
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

เคยเป็นสัตวแพทย์ประจำแผนกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และแผนกสัตว์ป่วยฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤติ ที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังศึกษาปริญญาเอก ที่ Ghent University ประเทศเบลเยียม

ความถนัดเฉพาะทาง

อายุรกรรม, ระบบทางเดินอาหาร, ตับ

ประเภทสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้คำแนะนำได้

สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
Top