หมอหญิง

สพ.ญ. อัญชุลี ดุลชาติ

DVM
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

เฉพาะทางอายุรกรรมกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟูในสัตว์เลี้ยง

ความถนัดเฉพาะทาง

อายุรกรรม, กระดูก

ประเภทสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้คำแนะนำได้

สุนัขและแมว
Top