อาจารย์หมออนุเทพ

รศ. น.สพ. ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน์

ปริญญาเอก สาขาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ University of Miyazaki, Japan
หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง คลินิกโรคมะเร็ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก สาขาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ University of Miyazaki, Japan
- อนุมัติวุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา หลักสูตรอบรม Oncology จาก European School of Advanced Veterinary Study (ESAVS)

ความถนัดเฉพาะทาง

พยาธิวิทยา, โรคมะเร็ง

ประเภทสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้คำแนะนำได้

สุนัข และแมว
Top