หมอโฟกัส

สพ.ญ. พิณพิชญา พิมลชัยกาญจน์


ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

DVM คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Top