อาจารย์หมอเส

อ.น.สพ. เสลภูมิ ไพเราะ

DVM
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

อายุรกรรมทั่วไป

ความถนัดเฉพาะทาง

อายุรกรรม

ประเภทสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้คำแนะนำได้

สุนัขและแมว
Top