อาจารย์หมอนุ่น

ผศ.สพ.ญ. ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

ระดับปริญญาโท และเอก สาขา Clinical Sciences จาก Colorado State University, USA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

อายุรกรรม และโรคหัวใจสัตว์เลี้ยง สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก สาขา Clinical Sciences จาก Colorado State University, USA

ความถนัดเฉพาะทาง

อายุรกรรม, หัวใจ
Top