การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

19 มิ.ย. 2560 2004
การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจสามารถทําได้โดย การตรวจร่างกายโดยสัตวแพทย์ เพื่อทําการฟังเสียงหัวใจที่ผิดปกติ และประเมินสภาพร่างกายอื่นๆ
สัตวแพทย์อาจทําการถ่ายภาพรังสี เพื่อดูขนาดหัวใจที่ผิดปกติ รวมทั้งดูภาวะน้ําท่วมปอด หรือการคั่งของของเหลวในช่องอก และช่องท้อง


ภาพถ่ายรังสี

นอกจากนั้นอาจทําการตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อทําการตรวจจังหวะการเต้นของหัวใจและลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัย

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

อาจสามารถทําการตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธีคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง หรือเอกโค่คาร์ดิโอแกรม (echocardiogram) เพื่อทําการตรวจประเมินความผิดปกติของโครงสร้างภายในห้องหัวใจ เช่น ลิ้นหัวใจ หรือรูรั่วภายในห้องหัวใจ หรือก้อนเนื้องอกที่ภายในรวมทั้งภายนอกหัวใจ และยังสามารถใช้ประเมินการทํางานของหัวใจบนภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง และใช้ประเมินความผิดปกติของหัวใจได้ทั้งความผิดปกติแต่กําเนิดและความผิดปกติภายหลังกําเนิด นอกจากนั้นอาจมีการตรวจวินิจฉัยขั้นสูง เช่นการฉีดสีเพื่อดูทิศทางการไหลของเลือด รวมท้ังความผิดปกติภายในหัวใจซึ่งอาจไม่ สามารถตรวจได้จากวิธีคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ซึ่งวิธีการดังกล่าวปัจจุบันจะสามารถทําได้เฉพาะในโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

วิธีคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง หรือเอกโค่คาร์ดิโอแกรม (echocardiogram)ขอบคุณรูปภาพทั้งหมดจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

ผศ.สพ.ญ. ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

ระดับปริญญาโท และเอก สาขา Clinical Sciences จาก Colorado State University, USA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)
Top